Sportslig utvalg

Kolbotn Fotball Kvinner  - SPORTSLIG UTVALG (SU) - Mandat

Formål med Sportslig Utvalg (SU)

SU skal ivareta klubbens etterlevelse av vedtatt sportslig modell, sportsplanen,  og følge opp at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. 

SU skal bidra til at klubben når de sportslige målsetninger, drives helhetlig og at strategier og virkemidler blir fulgt, med spesiell vekt på barne- og ungdomsfotballen.  SU vil gi styret anbefalinger og innstillinger, men skal gjennomføre det styret beslutter.

Definerte ansvarsområder:

-          Rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål

-          Rådgivende organ for trenere i sportslige spørsmål

-          Sørge for at sportslige retningslinjer blir fulgt

Sammensetning:

For 2017 består SU av følgende personer:

-         Kai Møller (ungdomsfotballen)

-          Solveig Gulbrandsen (ungdomsfotballen)

-          Pål Wirak (ungdomsfotballen)

-          Frode Hansen (barnefotballen)

-          Aud Haugsbjørg (barnefotballen)

-          Monica Ottesen (barnefotballen)         

SU rapporterer til styret i Kolbotn Fotball Kvinner og holder styret fortløpende informert.

Fokusområder:

SU skal følge opp den fotballfaglige virksomheten i Kolbotn Fotball Kvinner med utgangspunkt i retningslinjene i klubbens Sportsplan og omfatter følgende viktigste områder:

  • Endringer og oppdateringer i Sportsplanen
  • Sportslige prioriteringer i forbindelse med treningstider (baneplan/treningstidsfordeling), anlegg, trenere, etc.
  • Sportslige prioriteringer av Cup- og turneringsdeltakelse
  • Bidra til utvikling av sportslig kompetanse i klubben – trenerforum og trenerkurs
  • Anbefale for styret hvilket skoleringsopplegg klubben skal ha innenfor de ulike utøvergrupperinger, deriblant hospiteringer, differensiering og ekstratreninger.
  • Retningslinjer for rekruttering av spillere innenfor de ulike utøvergrupperinger

Sportslig utvalg skal være tilgjengelig både for trenere/oppmenn og spillere/foreldre i forhold til eventuell misnøye i forhold til det sportslige. For store/for små utfordringer eller lignende. Sportslig utvalg vurderer løsning og hvem som eventuelt må involveres. 

Henvendelser til sportslig utvalg kan sendes til Monica Ottesen på m_ottese@hotmail.com